Utnyttjar ni potentialen i er försörjningskedja?

Anders Olsson, CEO för Kubicom AB

”Vårt företag är kundfokuserat. Vi prioriterar leveranser till kunden, utvecklar kontinuerligt produktkvalitet och funktioner för att motsvara våra kunders ständigt ökande krav. Vi jobbar stenhårt med kostnaderna och pressar våra leverantörer till det yttersta.”

Inga ovanliga kommentarer men jag ifrågasätter om det är en framgångsrik strategi. Att se sig själv som den helt avgörande delen av värdekedjan och betrakta andra aktörers bidrag till den egna leveransen som ett nödvändigt ont som ska pressas till det yttersta.

Ett mer framgångsrikt sätt borde vara att intressera sig för alla delar av värdeskapandet och möjliggöra ett effektivare agerande från alla aktörer som är med och skapar leveransen till slutkund. Mitt företags slutprodukt blir bara konkurrenskraftig om vi säkerställer att alla delar i värdekedjan är effektiva och agerar för en optimal slutprodukt. Dessutom är alla aktörer beroende av varandra för att optimera sin del och skapar förutsättningar för varandras utveckling.

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter till effektivare processer. Det som tidigare var manuell hantering kan automatiseras, kommunikationen är direkt och når alla samtidigt. Hela affärsmodeller förändras över en natt och det skapas nya värden som blir avgörande för slutkundens val av leverantör.

Vill du bli effektivare genom att arbeta digitalt?
Läs mer på www.kubicom.com