Digitaliseringen är en förutsättning för att lyckas med effektivisering

Vem? Micael Thunberg, Forskningsingenjör i bygglogistik vid Linköpings universitet. Har även studerat kartläggning av aktiviteter i materialförsörjningskedjan.

På vilket sätt är du involverad i effektivisering inom bygg- och anläggningsbranschen?
I ett antal projekt där jag har varit involverad har vi sett att endast 1/3 av allt material till ett byggprojekt kommer i rätt tid, till rätt plats, i rätt kvantitet, med rätt dokumentation och i rätt kvalité. Jämfört med andra branscher så finns det förbättringspotential gällande effektiviteten. De många olika aktörerna, temporära organisationer och bristande taktisk planering är några av orsakerna till varför material inte kommer i rätt tid etc.

Varför tror du att bygg- och anläggningsbranschen ligger så pass långt efter andra branscher när det kommer till effektiv planering och samordning samt användande av digitala verktyg?
En av orsakerna är att var och en i projekten endast tänker på sin egen arbetsuppgift och inte tar hänsyn till företagets bästa. För att öka effektiviseringen behövs ett helhetsgrepp från företagen i hur man styr projekt och planerar. Det funkar inte att man mängdar 10 gånger i samma projekt, upphandlar nya underentreprenörer och inte involverar leverantörerna i planering i tidiga skeden. Det finns bra exempel på byggföretag som har försökt förbättra dessa punkter, men tyvärr stannar det ofta i det projektet, det finns ingen övergripande funktion i företagen som fångar upp dessa positiva krafter och får andra projekt att använda lösningarna. Det som alltså delvis behövs är att företagen vågar ta ett helhetsgrepp om produktionen och överföra bestämmanderätten från enskilda projekt till företaget som helhet.

Tror du att anläggningsbranschen skulle gynnas av att använda digitala verktyg genom hela ledet från avrop till fakturering/uppföljning?
Absolut! Det är en förutsättning för att lyckas med effektiviseringen. För att det ska fungera behövs digitala verktyg som kan ”prata” med varandra mellan företagen. För att kunna operationalisera detta och styra sin försörjningskedja behövs digitala verktyg.

Vilka faktorer tror du är de absolut viktigaste för att effektivisera hela bygg- och anläggningsbranschen?
Planering, mätning, kommunikation och nyttjandet av digitala verktyg. Detta måste iscensättas centralt och inget som varje enskilt projekt ska genomföra på egen hand. För detta ska fungera behövs standardiserade processer för planering, så inte hjulet uppfinns på nytt för varje projekt.