Stockholms Stad

I ett pilotprojekt för Norra Djurgårdsstaden med fokus på miljön är Kubicom systemleverantör för Stockholm Stad och kommer att vara spindeln i nätet för att både få in och hantera miljödata. Det masslogistikcenter som byggts upp i projektet, där Kubicom är stadens system för att administrera och skapa spårbarhet på massor och avfall, har rönt mycket uppmärksamhet. Totalt handlar det om ett tiotal integrationer från underleverantörer som ska skicka data till Kubicomsystemet som sedan sammanställer rapporter och jämför utfallet mot uppställda mål. Genom Kubicom, som dessutom är anpassat för BEAst standard, uppnås nu full spårbarhet på all data som t ex kommer in från sortering och alla transporter.

GRK Infra

Kubicom har av GRK Infra valts till systemleverantör I Trafikverkets utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering. Projektet är ett av Trafikverket särskilt utpekat utvecklingsfrämjande projekt vars syfte är att uppmuntra entreprenören att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid, CO2. Projektet omfattar anläggande av mitträcke på E4, viltstängsel, en gång- och cykelport under E4 med anslutande gång- och cykelvägar, ny dragning av enskild väg samt ett viltuthopp. Busshållplatser flyttas och ansluts med gång- och cykelvägarna, flera befintliga anslutningar mot E4 planeras stängas och samlas till nya korsningar. Projektet startar hösten 2021 och skall färdigställas hösten 2022.

Trafikverket

Som ett led i framtagningen av digitala arbetssätt för redovisning av miljöpåverkan genomför Kubicom en pilot tillsammans med Trafikverket, NCC, Swerock, S. Blomquist Entreprenad och Seba-Data. Projektet genomförs på Trafikverkets projekt Västlänken i Göteborg, närmare bestämt bergtunnlarna och syftet är att skapa en sammanhängande digital informationskedja för hanteringen av massorna i projektet. Totalt ska ca 200.000 kubik bergmassor schaktas från tunnlarna och transporteras till Swerocks täkt i Kållered.

NCC

Ofta är det enklaste sättet det bästa. Med hjälp av en QR-kod baserad på BEAst standard, läser lastbilschaufförerna enkelt av vågsedeln med Kubicoms app. QR-koden innehåller all orderrelaterad information samt aktuell information från vågen. All data skickas därefter automatiskt till NCC för sammanställning och vidarebefordran till trafikverket. QR-koden sparar mycket tid, lastbilschaufförernas jobb blir enklare, informationen blir alltid korrekt och transportledaren får in all information i realtid. Projektet har gjorts i samarbete med BEAst, Sveriges standardiseringsorganisation för Byggbranschen.