Kubicom releasenotes 2023

Release 6.33.00 ( 16 Nov )

Ny funktionalitet:

 • Man kan nu skicka orderunderlag till användare inom företaget när en order slutförs
 • Mindre fixar gjorda relaterat till CE-märkning
 • Det går nu att ställa in att krav på artiklar helt kan ignoreras av administratör vid redigering och skapande av rapportering.
 • Internanteckningar går nu att använda på beställarsidan
 • Materialplats finns nu med i fakturaunderlaget
 • Fakturanummer kan nu läggas till i exportmallar
 • Förtydligande vilket företag man är inloggad som
 • Förbättringar gjorda på projektlistans filtrering
 • Man kan nu, på företagsnivå, kräva att resurser ska fyllas på med bränsledata.

Buggfixar:

 • Sorteringar av artiklar ska nu fungera som tänkt
 • Summeringen på fakturaunderlag ska nu fungera som tänkt
 • Sökrutan på listan av grundprislistor ska nu fungera som tänk

 

Release 6.32.00 ( 12 Okt )

 Ny funktionalitet:

 • Utökad funktionalitet och förbättringar på listor 
 • Fakturareferens går nu att sätta på projektnivå
 • Ce-märkning går nu att sätta på artiklar och syns i underlagen
 • Ny användarinställning som sätter all rapportering på samma datum som ordern
 • Man kan nu söka och filtrera på fordons registreringsnummer
 • Systemet varnar nu om du kopierar en order som tillhör ett arkiverat projekt

Buggfixar:

 • Sorteringar ska nu fungera som avsett
 • Projekt ska nu inte längre lossna när man kopierar en order
 • Taggar sparas nu korrekt
 • Systemet kommer nu ihåg vart i listan du var efter navigering
 
 

APP( 23 Okt)

 Ny funktionalitet:

 •  Enklare att hitta till våran support
 • Användare kan nu skriva en övergripande orderkommentar
 • Vid orderskapande visas det nu tydligt att appen laddar
 • Ny flik i orderlistan som visar ordrar som är skickade för godkännande och godkända. Funktionen är valbar under företagsinställningar
 • Ökad tydlighet på nekade ordrar

Buggfixar:

 • Ska nu gå att ändra datum på ordrar
 • Förändringar gjorda i hur och vilka som kan skapa nya beställare
 • Mindre fixar för statussymboler i listor
 • Fixar gjorda för QR-skanning som inte visade ut pris

Release 6.31.00 ( 28 Sep )

 Ny funktionalitet:

 • Aktiva filter är nu synliga även när filtreringen är stängd.
 • Orderunderlag kan nu hantera Materialplats/Deponi
 • Orderunderlag kan nu hantera Vågsedelnummer
 • Vi skapande av ny order kan man nu se och söka på registreringsnummer vid val av fordon
 • Toppmenyn kan nu hantera större mängder menyval
 • Flera säkerhetsuppdateringar

Buggfixar:

 • Filtertaggar ska nu fungera som avsett
 • Interngodkännande fungerar nu som avsett
 • Valda artiklar ska nu behållas vid kopiering av order
 • Man ska nu kunna redigera en inskickad order som avsett
 • Tidslinjen på en originalorder ska inte längre påverkas av kopior
 • Förbättringar gjorda på orderunderlaget
 • När man nekar en order syns nu titlar korrekt
 • Mailutskick för underleverantörer ska nu fungera som avsett
 • Det ska nu fungera att koppla ett fordon till en underleverantör

Release 6.30.00 ( 2 Juli )

 Ny funktionalitet:

 • Det är nu möjligt att sätta taggar på prislistor och artiklar. Mer funktionalitet för detta kommer.
 • Man kan nu se leverantörspriset när man väljer ett pris för en artikel.
 • Orderkommentar – Nu finns möjlighet att lägga en kommentar på en hel order.
 • Mindre förändringar i rubriker
 • Förbättringar gjorda för laddningstider i listor
 • Integration mot Visma

Buggfixar:

 • Filter ska inte längre “lossna” vid navigering.
 • Förändringar i val av prislista när man kopierar en order
 • Enhet och pris ska nu listas korrekt i prislistor.
 • Det ska nu gå att radera artiklar på en grundprislista som tänkt.
 • Aktivitetsfältet ska nu bete sig korrekt vid kopiering av order.
 • Lagt till sök i flera listor som saknade sök.

Hotfix 6.29.01 ( 22 Maj )

 Prestandaförbättringar

Release 6.29.00 ( 27 April )

 Ny funktionalitet:

 • Exportmall innehåller nu även pris per ton.
 • Flikar i orderlistan visar nu ut antalet ordrar i varje flik.
 • Filtreringar kan nu sparas! Administratörer kan även tilldela filtreringar till sina användare.
 • Fakturareferens kan nu redigeras fram tills ordern är skickad för fakturering.
 • Projekt kan nu kräva att ordrar som skapas i projektet kräver ett underkonto.

Buggfixar:

 • Sidhantering i listor ska nu fungera som tänkt.

Hotfix 6.28.01 & 6.28.02 ( 16 April )

 Ny funktionalitet:

 • Standartartikel kan nu användas på prislistor ( För utföraren väljs denna artikel automatiskt)

Buggfixar:

 • Projektlistan i mitt nätverk fungerar nu som avsett.
 • Avräkningsunderlaget sorterar nu artiklar som avsett.
 • Vid orderkopiering ska nu prislistor, korrekt, reflektera den kopierade orderns valda prislista.
 • Standartartikel kan nu sättas som ”ingen”

Release 6.28 ( 4 April )

Webb

Ny funktionalitet:

 • Fortnox autentisering 
 • Kopierade ordrar behåller nu val av artiklar från en prislista.
 • Optimerat responsiviteten på filter
 • Tydligare vem som är avsändare när underlag mailas ut från systemet.
 • Versionsnumret, nere till vänster, är nu klickbar och leder till releasenotes.

Buggfixar:

 • Etapper ska nu fungera och visas ut som avsett
 • Skapa underleverantör ska nu fungera som avsett
 • Summering av enheter i excel-exporter ska nu fungera som avsett
 • Ökad tydlighet om projektansvarig saknas på ett projekt.

Hotfix 6.27.01 ( 15 Mars )

Webb

Flera UI UX förbättringar gjorda

 

Release 6.27 ( 12 Mars )

Webb

Ny funktionalitet:

 • Nu finns leveransplats som en valbar kolumn i listor
 • Ny funktion för att kopiera inställningar i “Mitt Kubicom”
 • Flera förbättringar gjorda i fakturaunderlaget.
 • Ny funktion för att inaktivera företag och organisationer i “Mitt nätverk”
 • Fakturareferens är nu tillgängligt i orderunderlaget
 • Finns nu möjlighet att visa ut signaturer i orderunderlaget
 • Förtydlingat beskrivningsfältet på ordrar
 • Förtydligat användarinställningar
 • Förbättrat hur systemet hanterar priser/artiklar när fordon ändras på en order

Buggfixar:

 • Nu syns leveransadressen korrekt i fakturaunderlagen
 • Filtret fungerar nu som tänkt i listan av projekt
 • Datumspann vid filtrering ska nu fungera som tänkt

 

Release 6.26 ( 5 mars)

Större ändringar av funktionalitet och fixar för beställarsidan

Release 6.25 ( 26 Jan)

Webb

Ny funktionalitet:

 • Ny funktionalitet för ordrar som ligger under öppna projekt.
 • Man kan nu kräva körsträcka på artiklar.
 • Ny företags-inställning att admin kan ignorera varning om krav på artiklar/prislistor vid redigering.
 • Flera förbättringar i hur användare mass-hanterar ordrar.
 • Större förbättringar i hur systemet hanterar fordons prislistor.
 • Förbättringar gjorda i rättighetstilldelning av fordon
 • Man kan nu tilldela en användare “Alla” fordon.
 • Förbättrad lösenordshantering när man skapar och redigerar användare.
 • Fakturareferens och faktureringsadress syns nu på faktureringsunderlaget.
 • Systemet varnar nu om att priserna kommer byta enhet när användaren byter enhet på en artikel.

Buggfixar:

 • Man kan nu ta bort kontakter i Nätverk.
 • Sortering ska nu fungera som avsett.
 • Man kan nu söka på Organisationsnummer i Nätverk som avsett.
 • Priser syns nu på tilläggsartiklar som avsett.
 • Går nu att söka i flera kolumner i projektlistningen
 • Filtreringar ska nu behållas även när användaren navigerar runt i systemet.

 

APP:

Ny funktionalitet:

 • Fakturareferens går nu att ange.
 • Finns nu en summering av priser och antal inne på ordrar.
 • Mindre förenklingar gjorda i dialogen vid orderskapande.

Buggfixar:

 • Automatisk utförar-tilldelning fungerar nu som avsett
 • Notiser i IOS ska nu fungera korrekt.