Förändrat synsätt krävs för att minska slöseriet i byggbranschen

I en kartläggning gjord av Chalmers uppmärksammas nu slöseriet i byggbranschen som visar sig vara i storleksordningen 30-35% av projektets produktionskostnad. Största delen av detta slöseri är dolt för den part som i slutändan betalar för det, det vill säga kunden. Förslaget som nu lagts fram är att byggsektorn antar en gemensam vision om att halvera produktionskostnaden.

I en studie initierad av Sveriges Byggindustrier genomförd av Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, Chalmers, uppmärksammas att slöseri i byggbranschen står för en onödigt stor del av många projekts kostnader. Slöseriet i fråga innebär sådana arbetsmoment och arbetsuppgifter som utförs utan att det i sig tillför något värde för kunden. Kartläggningen visar att en stor del av detta slöseri kan härledas till resursanvändningen, det vill säga väntan, materialspill och stillastående maskiner. Till slöseriet bidrar också ineffektiva system och struktureringsmetoder, som t.ex. omfattande upphandlingsprocesser och utdragna detaljplaneprocesser.

Byggsektorn kritiseras ofta för att vara ineffektiv, konservativ och outvecklad. Att kostnaderna bör sänkas är något som många inom branschen kan hålla med om och flera aktörsgrupper instämmer i att kostnaderna faktiskt kan sänkas. Vad som dessvärre ofta glöms bort i dessa diskussioner är att en stor del av de tänkta reduceringarna faktiskt bör komma från den rad av aktiviteter som utförs utan att de tillför något värde för kunden – det vill säga slöseriet.

Att reducera slöseriet i branschen bör vara en av de mest prioriterade frågorna för hela byggsektorn. Det handlar inte nödvändigtvis om att arbeta snabbare – snarare om att frigöra tid och resurser genom att förenkla processer och arbeta smartare. I nuläget finns tekniska lösningar tillgängliga som effektiviserar inköpsprocesser och minskar administration inom industrialiserat byggande. Detta är en ständigt pågående utveckling som ger stöd för visionen om att halvera byggsektorns kostnader.