Tuffare miljökrav för byggbranschen

Utsläppen från bygg- och fastighetssektorn står idag för en dryg femtedel av Sveriges klimatutsläpp, för att få ändring på detta vill regeringen nu införa klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Men vad innebär egentligen det nya kravet? Vi har tagit reda på svaret!

Lagförslaget innebär i korthet att byggherrar från och med januari 2022 ska redovisa klimatpåverkan när en ny fastighet beställs. En byggnads hela klimatpåverkan under byggskedet måste redovisas, bland annat utsläpp från byggmaterial och transporter. En klimatdeklaration ska alltså vara en förutsättning för kommunalt slutbesked om godkänt bygge.

Kravet syftar till att minska utsläppen från bygg- och fastighetssektorn, som idag utgör drygt en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Boverket har nu dragit igång förberedelserna för det kommande kravet på klimatdeklaration, som har fått i uppdrag av Regeringen att under 2020–2022 vidta åtgärder för att underlätta för aktörer att leva upp till kravet på klimatdeklaration för nya byggnader.

– Klimatdeklarationen kommer ge information om var och när utsläppen sker i byggprocessen och det gynnar alla, inte minst bostadsköpare, upphandlare och byggherrar. Nu gör vi det lättare för alla byggherrar att leva upp till det kommande kravet på klimatdeklaration, säger bostadsminister Per Bolund.

Enligt uppdraget ska Boverket:

  • Ta fram informations- och vägledningsunderlag, samt ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.
  • Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan
  • Utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv.
  • Utveckla ett register för klimatdeklarationer.

Uppdraget bygger vidare på det förberedande arbete som myndigheten gjort under 2019. Ett förslag på plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska redovisas till regeringen senast den 12 juni 2020.

Läs mer om lagförslaget här >