GRK Infra

Kubicom har av GRK Infra valts till systemleverantör I Trafikverkets utvecklingsfrämjande pilotprojekt med fokus på koldioxidreducering. Projektet är ett av Trafikverket särskilt utpekat utvecklingsfrämjande projekt vars syfte är att uppmuntra entreprenören att minska sitt klimatavtryck genom att under byggtiden reducera utsläpp av koldioxid, CO2. Projektet omfattar anläggande av mitträcke på E4, viltstängsel, en gång- och cykelport under E4 med anslutande gång- och cykelvägar, ny dragning av enskild väg samt ett viltuthopp. Busshållplatser flyttas och ansluts med gång- och cykelvägarna, flera befintliga anslutningar mot E4 planeras stängas och samlas till nya korsningar. Projektet startar hösten 2021 och skall färdigställas hösten 2022.